Algemene voorwaarden ROCAS Nederland

Geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door ROCAS Nederland te Emmen. De opdracht of bestelling van de consument / afnemer geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van ROCAS Nederland. Bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. ROCAS Nederland kan te allen tijde haar algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden aanpassen.

Identiteit van de ondernemer

ROCAS Nederland
Roald Amundsenstraat 34
7825 AT Emmen, Nederland
webwinkel@rocas-nederland.nl

KvK nummer: 30.14.12.14
BTW nummer: NL001293091B23

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ROCAS Nederland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ROCAS Nederland en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ROCAS Nederland zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het aanbod

 1. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ROCAS Nederland gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ROCAS Nederland niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan ROCAS Nederland zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

Totstandkoming overeenkomst

Geplaatste en bevestigde bestellingen worden als koopovereenkomst beschouwd en zijn bindend.

Aansprakelijkheid

 1. ROCAS Nederland is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van, A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B: Daden of nalatigheden van de consument of afnemer, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. ROCAS Nederland zal geen bedrijfs- en/of gevolgschade van een consument / afnemer vergoeden, afhankelijk van de aard van de schuld. ROCAS Nederland is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel welke ontstaat door het gebruik van haar producten. De consument / afnemer maakt onder volledige eigen verantwoordelijkheid gebruik van de producten van ROCAS Nederland.
 2. De inhoud van deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud van alle andere uitingen van ROCAS Nederland, al dan niet op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ROCAS Nederland kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. ROCAS Nederland is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ROCAS Nederland of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van ROCAS Nederland , ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ROCAS Nederland, dan wel in de middelen van vervoer en derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ROCAS Nederland overmacht op, die ROCAS Nederland ontheffen van haar verplichtingen tot leveringen c.q. uitvoering van werk, zonder dat de consument / opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. ROCAS Nederland is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Prijzen

ROCAS Nederland houdt de prijzen van de site zo actueel mogelijk, echter aan de vermelding van de prijzen op de internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Vermelde prijzen op de website zijn altijd exclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. ROCAS Nederland heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De betalingsmogelijkheden

 1. De consument / afnemer heeft de mogelijkheid het aankoopbedrag te voldoen via iDEAL, vooruitbetaling of een eenmalige machtiging. Het bedrag van aankoop dient voldaan te worden voor verzending van het aangeschafte product. ROCAS Nederland heeft het recht te wachten met het verzenden van het desbetreffende product tot het door de consument / afnemer te betalen bedrag ontvangen is door ROCAS Nederland.
 2. Zolang ROCAS Nederland geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van ROCAS Nederland.
 3. ROCAS Nederland heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige consument / afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

Privacy

De persoonlijke gegevens van de klant worden voor een snelle en probleemloze bestelafwikkeling in ons klantensysteem opgeslagen. Uiteraard hanteert ROCAS Nederland bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de opgestelde wetgeving. ROCAS Nederland gebruikt de gegevens van de klant voor (interne) marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven.

ROCAS Nederland zal (zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking) in geen geval uw gegevens doorgeven aan derden.

De serviceverlening

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over ROCAS Nederland of een van haar producten kan contact worden opgenomen via de website van ROCAS Nederland (www.rocas-webwinkel.nl) via de knop Contact. Tevens is het mogelijk om schriftelijk contact op te nemen door uw vraag of opmerking te sturen naar het eerder in deze voorwaarden vermeld adres.

Reparaties

Reparaties gaan in de regel via het bedrijf “RocaTech” te Emmen. Op alle door ons uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van 3 maanden.
Deze garantie geldt enkel op de tijdens deze reparatie uitgevoerde werkzaamheden zoals vermeld op de bon.

Pedicuremotoren

Op bij ons aangekochte nieuwe pedicuremotoren geldt een garantietermijn van 12 maanden.
Op tweede hands pedicuremotoren geldt een garantietermijn van 2 maanden.
Deze garantie geldt niet op het handstuk en lagers en koolborstels.

Retourbeleid

Indien niet tevreden over een product dient dit binnen 8 dagen te worden gemeld.
Het product dient dan op kosten van de cliënt binnen 14 dagen te worden geretourneerd waarna Rocas over zal gaan tot het crediteren van het betaalde bedrag. Eventuele verzendkosten die door Rocas bij levering zijn gemaakt komen voor rekening van de klant.